Ordinàntzias

SERRADA UFÌTZIOS COMUNALES IN DIE DE SU 24/04/2023

File:Bonnanaro-Stemma.svg - Wikipedia

C O M U N E DE BUNNÀNNARU

Provìntzia de Tàtari

07043 Bunnànnaru Carrera Garibaldi 6- www.comune.bonnanaro.ss.it - e-mail protocollo@comune.bonnanaro.ss.it

tel 079845003 – 079845008 - fax 079845403

 

Ordinàntzia de du Sìndigu

N. 3 DE SU 19-04-2023

 

Ogetu: SERRADA UFÌTZIOS COMUNALES IN DIE DE SU 24/04/2023

SU SÌNDIGU

 PREMISSU CHI

  • in paritzos perìodos de s’annu, pro sa recurrèntzia de dies de festa tziviles e religiosas chi ruent intre una o duas dies de traballu, cumbinant rechestas medas de fèrias de su personale dipendente chi ant efetu in s’organizatzione de sos servìtzios in cussas dies;
  • a s’ispissu s’afluèntzia de su pùblicu in cussos chi si narant "pontes" mìminat, cun gastos e ispesas pro garantire, comente si siat, s’oràriu de abertura de sos ufìtzios comunales;
  • chi dae su 21 a su 25 de Abrile de su 2023 s’at a fàghere in Bunnànnaru sa festa de Santu Giorzi Màrture, Santu Patronu, e chi sa festa de su 25 de Abrile, Festa de sa Liberatzione, ocannu ruet in martis e chi in cussa die sos ufìtzios comunales sunt serrados;
  • leada a cunsideru sa netzessidade, pro miminare s’ispesa pùblica, de adotare provedimentos finas pro miminare s’ispesa de s’energia, prus de totu in cussas dies de s’annu in ue mìminat s’afluèntzia a sos servìtzios comunales de s’utèntzia e finas sas unidades de personale in servìtziu sunt prus pagas pro ite godint de sas fèrias;
  • avalorada s’oportunidade de dispònnere, in sa die de lunis 24/04/2023, de serrare sos  ufìtzios comunales;
  • postu in evidèntzia chi sensare s’atividade de traballu garantit de gestire mezus su personale;
  • leadu atu chi s’assèntzia dae su servìtziu s’at a cunsiderare comente die de festa suprìmida o de fèrias o de recùperu oras de istraordinàriu;
  • bidu s’art. 50, comma 7 de su decretu legislativu 18 austu 2000 n. 267 chi dat a su Sìndigu sa cumpetèntzia de sos oràrios de sos esertzìtzios cummertziales de sos esertzìtzios pùblicos e de sos servìtzios pùblicos, e finas sos oràrios a su pùblicu de sos ufìtzios pùblicos;
  • bidu su regulamentu comunale subra s’ordinamentu de sos ufìtzios e de sos servìtzios aprovadu cun Deliberatzione de sa Giunta Comunale n. 104 de su 08/ Ordinàntzia de su Sìndigu n.3 de su 19-04-2023 Comune de Bunnànnaru

 

ÒRDINAT

1. De serrare sos ufìtzios comunales in die de lunis 24/04/2023;

2. De cunsiderare s'assèntzia dae su traballu, pro sa die interessada, comente cungedu ordinàriu o die de festa suprìmida o recùperu oras de istraordinàriu;

3. De publicare custa Ordinàntzia a s’Albo pretòriu comunale e de nde dare notìtzia in su situ istitutzionale de su Comune de Bunnànnaru;

4. De ispartighinare custa Ordinàntzia cun sos mèdios de difusione.

 

Lègidu e sutascritu segundu sa lege.

Sìndigu

Dut. Giovanni Antonio Carta

 

Documentu fatu in originale informàticu e firmadu in digitale segundu s’art.20 de su “Còdighe De s’Amm.ne digitale” (D.lgs. 82/2005)

 

Tradutzione uls Meilogu

Operadore: Istèvene Ruiu

20/04/2023

 

http://egov6.halleysardegna.com/bonnanaro/mc/mc_p_dettaglio.php